PLANOCOLOR ANTICO

Σπατουλαριστό τσιμεντοκονίαμα για δημιουργία τεχνοτροπίας με ‘αδρή όψη’ σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές

Παραδοσιακής υφής πατητή τσιμεντοκονία σε μορφή λευκής σκόνης που αναμιγνύεται μόνο με νερό ή χρωστική. Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, οροφές αλλά και υγρούς χώρους όπως λουτρά, όχι όμως για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Εφαρμόζεται σε πάχος λίγων χιλιοστών σε κατάλληλα ασταρωμένη ή στεγανοποιημένη επιφάνεια ανάλογα με το είδος του υποστρώματος που μπορεί να είναι σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδα, ή γυψοσανίδα. Αναμιγνύεται με χρωστικές NOVACOLOR DESIGN A/V προκειμένου να επιτύχουμε αποχρώσεις του σχετικού χρωματολογίου PLANOCOLOR MICROCEMENT. Για πιο αδρή, παραδοσιακή υφή μπορεί να αναμιχθεί και με το πρόσμικτο PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE ή να γίνει επιφανειακή επεξεργασία τεχνοτροπίας με νερό ή με όξινο διάλυμα ανάλογα με την επιθυμητή τελική υφή.

Κατανάλωση: 1,4 kg/m²/mm πάχους
Πακέτο: Χαρτόσακοι 20kg
Παλέτα: 1200 kg

Περιγραφή

 • Η πατητή τσιμεντοκονία PLANOCOLOR ANTICO:
  • είναι κατάλληλη για:
   • δημιουργία διακοσμητικών επιστρώσεων υψηλής αισθητικής σε υφή και όψη
   • δημιουργία παραδοσιακής υφής και όψης με προθήκη του PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE
   • υγρούς χώρους, μπάνια, κ.λπ.
   • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα
    • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
    • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)

 

 • Μορφή: σκόνη
 • Θλιπτική αντοχή: ≥ 10 N/mm²
 • Πρόσφυση: ≥ 1,0 N/mm²
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 3 - 4 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του PLANOCOLOR ANTICO σε αυτά. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία. Μη απορροφητικά υποστρώματα συνίσταται να ασταρώνονται με PLANO CONTACT FAST ή με το SC ELASTIC. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου PLANOCOLOR ANTICO (20 kg) με 6,0 – 6,5 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Συνίσταται η ανάμιξη της χρωστικής να γίνεται πρώτα με το νερό. Για την επίτευξη της απόχρωσης του χρωματολογίου PLANOCOLOR συνίσταται μια συσκευασία της χρωστικής NOVACOLOR DESIGN A/V ανά 10 kg PLANOCOLOR ANTICO. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει 3 – 4 ώρες διάρκεια ζωής στο δοχείο.
Η προθήκη των 25 κιλών της άμμου PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE συνιστάται να γίνεται μετά της προσθήκης του PLANOCOLOR ANTICO στο νερό, όπου η ποσότητα του αυξάνεται στα 6 – 7 λίτρα.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε μια ή περισσότερες στρώσεις σε συνολικό πάχος που δεν ξεπερνάει τα 5 mm, με μέγιστο ανά στρώση τα 2 mm. Ο χρόνος μεταξύ των στρώσεων πρέπει να είναι 2 – 3 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • επάνω σε μεταλλικές, ξύλινες ή επιφάνειες όπως πολυουρεθανικά, ακρυλικά, βαφές και υποστρώματα που υπόκεινται σε μεγάλες μετακινήσεις
 • επάνω σε μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε μη απορροφητικά υποστρώματα χωρίς κατάλληλη προετοιμασία
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ποσότητα νερού και των 25 κιλών του PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE ανά 20 κιλά PLANOCOLOR ANTICO
 • Προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο το PLANOCOLOR ANTICO είναι ακόμα νωπό. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.