PLANOCOLOR VENETICO

Σπατουλαριστό τσιμεντοκονίαμα για δημιουργία τεχνοτροπίας σε άπειρους συνδυασμούς χρωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές

Πατητή τσιμεντοκονία σε μορφή υπέρλευκης σκόνης ενός συστατικού. Είναι ιδιαίτερα λεπτόκοκκη με λεία και  ελαφρά γυαλιστερή ‘όψη’. Αναμιγνύεται μόνο με νερό και χρωστικές σε υγρή μορφή NOVACOLOR DESIGN A/V προκειμένου να επιτύχουμε αποχρώσεις του σχετικού χρωματολογίου ή με χρωστικές σε μορφή σκόνης NOVACOLOR OXIDE για δημιουργία τεχνοτροπίας ‘αφηρημένης τέχνης’. Είναι κατάλληλη για δημιουργία τεχνοτροπίας stucco σε τοίχους και οροφές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και σε υγρούς χώρους όπως λουτρά. Η εφαρμογή γίνεται σε πάχος 1 – 2mm η κάθε στρώση σε επίπεδο, στεγνό και κατάλληλα ασταρωμένο ή στεγανοποιημένο υπόστρωμα από σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, εμφανές σκυρόδεμα.

Κατανάλωση: Περίπου 1 kg/m²/mm πάχους
Πακέτο: Πλαστικοί σάκοι 5 kg, Χαρτόσακοι 20kg
Παλέτα: 1200 kg, 720 kg

Περιγραφή

 • Η πατητή τσιμεντοκονία PLANOCOLOR VENETICO είναι κατάλληλη για:
  • δημιουργία διακοσμητικών επιστρώσεων λείας υφής
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα
    • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
    • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)
 • Μορφή: σκόνη
 • Θλιπτική αντοχή: ≥ 6 N/mm²
 • Πρόσφυση: ≥ 1,0 N/mm²
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του PLANOCOLOR VENETICO σε αυτά. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία. Για υποστρώματα με βάση γύψο είναι απαραίτητη η χρήση του NOVAPRIMER. Μη απορροφητικά υποστρώματα συνίσταται να ασταρώνονται με SC ELASTIC. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου PLANOCOLOR VENETICO (20 kg) με 7,0 – 8,0 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Συνίσταται η ανάμιξη της χρωστικής να γίνεται πρώτα με το νερό. Για την επίτευξη της απόχρωσης του χρωματολογίου PLANOCOLOR συνίσταται μια συσκευασία της χρωστικής NOVACOLOR DESIGN A/V ανα 5 kg PLANOCOLOR VENETICO. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου μια ώρα διάρκεια ζωής στο δοχείο.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε μια ή περισσότερες στρώσεις σε συνολικό πάχος που δεν ξεπερνάει τα 3 mm, με μέγιστο ανά στρώση το 1mm. Ο χρόνος μεταξύ των στρώσεων πρέπει να είναι 2 – 3 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • επάνω σε μεταλλικές, ξύλινες ή επιφάνειες όπως πολυουρεθανικά, ακρυλικά, βαφές και υποστρώματα που υπόκεινται σε μεγάλες μετακινήσεις
 • επάνω σε μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε μη απορροφητικά υποστρώματα χωρίς κατάλληλη προετοιμασία
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ποσότητα νερού
 • Προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο το PLANOCOLOR VENETICO είναι ακόμα νωπό. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.