NOVAPRIMER

Μικρομοριακό αστάρι βάσεως νερού για σκλήρυνση απορροφητικού υποστρώματος πριν την εφαρμογή επικαλύψεων

Μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι το οποίο επιτυγχάνει σκλήρυνση υποστρωμάτων. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα και ενισχύει σε βάθος σαθρά υποστρώματα όπως σοβάδες ή τσιμεντοκονίες αρκεί αυτά να έχουν ωριμάσει επαρκώς. Κατάλληλο για ‘σταθεροποίηση’ του υποστρώματος πριν την εφαρμογή κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου όπως κόλλες πλακιδίων, αυτοεπιπεδούμενα τσιμενοκονιάματα, στόκοι σπατουλαρίσματος  ή επιχρίσματα, πατητές τσιμεντοκονίες, βοτσαλωτά, μωσαϊκά. Χρησιμοποιείται επίσης για αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων πριν την εφαρμογή επικάλυψης όπως κεραμικά πλακίδια. Χρησιμοποιείται και πριν την εφαρμογή οργανικών επιχρισμάτων PLANOCOLOR ACR ή PLANOCOLOR SLR. Η εφαρμογή της επίστρωσης γίνεται όταν η επιφάνεια στην αφή είναι ελαφρά στεγνή. Δέχεται χρωματισμό αν χρειαστεί, με NOVACOLOR DESIGN PR.

Κατανάλωση: 0,2-0,5 L/m²
Χρώμα: Υπόλευκο
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 20 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 432 L, 480 L

Περιγραφή

 • Το μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι νερού NOVAPRIMER:
  • εφαρμόζεται σε:
    • εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
    • απορροφητικές επιφάνειες όπως σε εμφανές σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, πλινθοδομές, σοβάδες, κ.λπ.
    • γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μοριοσανίδες, κ.λπ.
  • δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για:
    • επιχρίσματα, σοβάδες βάση τσιμέντου και ακρυλικής διασποράς
    • υδατοδιαλυτά χρώματα και βαφές
    • κόλλες πλακιδίων, αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα κ.λπ.
    • στεγανωτικά και επισκευαστικά κονιάματα, κ.λπ.
    • πατητές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,05 ± 0,05 kg/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις και σαθρά στοιχεία.

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή ανακινήστε το περιεχόμενο του δοχείου. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, ομοιόμορφα μια στρώση. Ανάλογα με την απορροφητικότητα και τον επιθυμητό βαθμό ενίσχυσης του υποστρώματος μπορεί να αραιωθεί με νερό εως και 300%. Η τοποθέτηση της επικάλυψης γίνεται όταν η επιφάνεια στην αφή είναι ελαφρά στεγνή.

Συστάσεις:

 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C όπως και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%
 • Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειας με υγρασία άνω του 4%
 • Προστατέψτε την επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί τις πρώτες 1 2 ώρες από την βροχή
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.