WATER PRIMER EPX

Εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, βάσεως νερού χωρίς διαλύτες για απορροφητικά υποστρώματα που χρειάζονται σκλήρυνση

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών βάσεως νερού, για απορροφητικές και μειωμένης επιφανειακής αντοχής επιφάνειες, που χρειάζονται σκλήρυνση σε βάθος. Δημιουργεί φράγμα για ανιούσα υγρασία μέχρι 4%. Όταν εφαρμόζεται πριν από επιστρώσεις βάσεως τσιμέντου όπως αυτοεπιπεδούμενα υποστρώματα σαν το PLANO 120 S/F ή πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR MICROCEMENT, να γίνεται επίπαση άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 στη τελική στρώση, όσο αυτή είναι νωπή.

Κατανάλωση: 100-150 ml/m²
Πακέτο: Δοχεία (2+1) L
Παλέτα: 324 L

Περιγραφή

Το εποξειδικό αστάρι εμποτισμού υδατικής βάσης WATER PRIMER EPX χρησιμοποιείται:

  • ως αστάρι ενίσχυσης υποστρωμάτων από σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
  • για κανονικά έως υψηλής απορροφητικότητας υποστρώματα
  • ως συγκολλητικό μέσο κονιαμάτων εξομάλυνσης και διάστρωσης
  • ως αστάρι για τις διακοσμητικές επιστρώσεις της NOVAMIX
 • Μορφή: υγρό
 • Χρόνος εργασιμότητας:
  • 1 ώρα ≈ 30°C
  • 2 ώρες ≈ 23°C
  • 2,5 ώρες ≈ 10°C
 • Βατότητα:
  • 4 ώρες > 25°
  • ≈ 8 ώρες > 10°C
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από 10°C έως 30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το WATER PRIMER EPX θα πρέπει να είναι, καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε ανιούσα υγρασία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει  υπερβαίνει 4%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +10°C και +30°C.

Προετοιμασία του μίγματος:

Πριν την ανάμιξη αναδεύστε ξεχωριστά το συστατικό Α με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές. Ακολούθως προσθέστε το συστατικό Β στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο καταλύτης να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά. Το τέλος της εργασιμότητας δεν αναγνωρίζεται από αύξηση του ιξώδους, για αυτό είναι απαραίτητο η εφαρμογή του υλικού να γίνεται εντός του καθορισμένου χρόνου.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλο ρολό ή βούρτσα. Εφαρμόστε μια συνεχής στρώση χωρίς πόρους και φροντίζετε το υλικό να εισχωρεί καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε και μια δεύτερη στρώση. Εάν είναι να επακολουθήσει εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων αφότου έχει στεγνώσει η συγκολλητική επίστρωση, τότε θεωρείται απαραίτητο να γίνεται επίπαση στην νωπή ακόμα επιφάνεια με κατάλληλη των απαιτήσεων χαλαζιακή άμμο όπως πχ. η S 500.

Συστάσεις:

 • Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανερχομένη υγρασία
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από
  +10°C και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη από 80%, ή όταν προβλέπεται βροχή
 • Εάν παρέλθουν περισσότερες από 24 ώρες πριν την επικάλυψη του, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση
 • Τα δύο συστατικά του WATER PRIMER EPX είναι σε προκαθορισμένη αναλογία. Απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών
 • Το τέλος της εργασιμότητας δεν αναγνωρίζεται από αύξηση του ιξώδους, για αυτό είναι απαραίτητο η εφαρμογή του υλικού να γίνεται εντός του καθορισμένου χρόνου
 • Μην εφαρμόζετε το WATER PRIMER EPX πάνω σε παλαιά βερνίκια και σε σκονισμένες ή βρώμικες επιφάνειες
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και καθαρά εργαλεία
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Δοχεία, εργαλεία, επικαλύψεις κλπ. καθαρίζονται με νερό όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό. Όταν το μίγμα στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.