NOVALASTIC

Ελαστικό πολυμερές πρόσμικτο για κόλλες και κονιάματα

Ελαστικοποιητική ρητίνη κονιαμάτων. Αυξάνει την ελαστικότητα και τις αντοχές. Αναμιγνύεται με κόλλες πλακιδίων, κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων, αρμόστοκους, στόκους σπατουλαρίσματος. Διάλυση σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Λευκό
Πακέτο: Δοχεία 10 L
Παλέτα: 480 L

Περιγραφή

 • Το NOVALASTIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο για την αύξηση της απόδοσης των κολλών πλακιδίων και την αναβάθμιση σε:
   • παραμορφώσιμες ή σε πολύ παραμορφώσιμες τσιμεντοειδείς κόλλες:
     • C2TE σε C2E S1
     • C2TE σε C2E S2
     • C2FT σε C1F S2
 • Το μίγμα κόλλας-NOVALASTIC είναι κατάλληλο:
   • για τη στερέωση επικαλύψεων όπως:
     • παντός είδους κεραμικά και πλακάκια πορσελάνης gres
     • γυάλινα πλακάκια και μωσαϊκά
     • μάρμαρα και φυσικές πέτρες
   • για εφαρμογές σε διάφορα υποστρώματα όπως:
     • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
     • παλιά μαρμάρινα πλακόστρωτα, ψηφιδωτά και υπάρχοντα πλακάκια
     • μη απορροφητικά και δύσκολα υποστρώματα
     • συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
     • επιχρίσματα και σοβάδες
     • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (μετά την εφαρμογή ασταριού)
     • σε εξωτερικούς χώρους, πισίνες, μπαλκόνια κ.λπ.
     • σε εσωτερικούς χώρους, υγρούς χώρους όπως ντους και WC
     • σε δάπεδα μεγάλης κυκλοφορίας
 • Μορφή: υγρό
 • Χημική βάση: υδατική διασπορά τριπολυμερούς
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία του υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση.

Τρόπος εφαρμογής:

Η ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Τα πλακίδια τοποθετούνται ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για να εξασφαλίσουμε πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα. Αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως απευθείας έκθεση σε δυνατό ήλιο, ξηρός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ή ένα ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα πιθανόν να μειώσουν τον ανοιχτό χρόνο δραστικά. Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την διάστρωση των πλακιδίων να ελέγχουμε αν η κόλλα έχει σχηματίσει μια επιφανειακή μεμβράνη. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να χτενιστεί ξανά η επιφάνεια της κόλλας πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

Συστάσεις:

 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • Μην προσθέτετε NOVALASTIC ή νερό στο μείγμα που έχει ήδη αρχίσει να πήζει
 • Σε πολυουρεθανικά, ακρυλικά ή εύκαμπτα υποστρώματα, χρησιμοποιήστε την NOVACOL 2K ELASTIC
 • Υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ποσότητα νερού
 • Προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Επάνω σε άκαμπτες μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες είναι κατάλληλη μόνο για εσωτερικούς χώρους και με χρήση κατάλληλου ασταριού
 • Για επικαλύψεις επιφάνειας > 900 cm² συνιστάται η τεχνική της εφαρμογής κόλλας και στην πίσω πλευρά του πλακιδίου, μέθοδος διπλής επάλειψης
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.