PRIMER NR 2K

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, για επάλειψη αρμών πριν την εφαρμογή σφραγιστικών

Εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες για αδιαβροχοποιήση αρμών πριν την εφαρμογή σφραγιστικών όπως NOVACOLOR HNR ή PU 500 σε εξωτερικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες και απορροφητικές επιφάνειες. Η εφαρμογή του σφραγιστικού γίνεται εντός 2 – 18 ωρών από την εφαρμογή του ασταριού στους +23°C.

Κατανάλωση: 15 ml ανά τρέχον μέτρο αρμού
Χρώμα: Υποκίτρινο
Πακέτο: Δοχεία 500 ml

Περιγραφή

 • Το εποξειδικό αστάρι PRIMER NR 2K μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
  • σε αρμούς απορροφητικών υλικών και μη, τα οποία θα δεχτούν σφράγιση με σιλικονούχα σφραγιστικά όπως το NOVACOLOR HNR ή πολυουρεθανικά όπως το PU 500 σε δάπεδα εξωτερικών χώρων
  • για τη δημιουργία αντιολισθητικής στρώσης σε λείες μη απορροφητικές επιφάνειες όπως κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκά, με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου S 500
  • για τη βελτίωση της πρόσφυσης εποξειδικών ρητινούχων προϊόντων πάνω σε στεγνό σκυρόδεμα
 • Μορφή: υγρό
 • Χρόνος εργασιμότητας:
  • 30 – 60 λεπτά > 30°C
  • 60 – 90 λεπτά -> 25°C
  • ≈2 ώρες -> 15°C
 • Βατότητα:
  • ώρες > 25°C
  • ≈12 ώρες > 10°C
 • Χρόνος επαναβαφής: 30 - 60 λεπτά στους 23°C
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το PRIMER NR 2K θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε ανιούσα υγρασία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να ξεπερνά το 3%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +10°C και +30°C.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο καταλύτης να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τηρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού.

Τρόπος εφαρμογής:

Ως αστάρι πριν την εφαρμογή σφραγιστικών:
Αρχικά απομονώστε την επιφάνεια εκατέρωθεν των αρμών που θα σφραγιστούν με προστατευτικές ταινίες και στη συνέχεια με ένα πινέλο εφαρμόστε το μίγμα σε μια συνεχόμενη στρώση. Η εφαρμογή του σφραγιστικού γίνεται μεταξύ 2-18 ωρών από την εφαρμογή του PRIMER NR 2K στους 23°C.

Για δημιουργία αντιολισθητικής στρώσης:
Χρησιμοποιήστε πινέλο, επίπεδη μεταλλική σπάτουλα ή ρολό ανάλογα με την επιφάνεια και εφαρμόστε το PRIMER NR 2K σε μία στρώση. Κατόπιν γίνεται η επίπαση με την χαλαζιακή άμμο S 500 μέχρι πλήρης κάλυψης της επιφάνειας. Μετά την σκλήρυνση του ασταριού, οι μη επικολλημένοι κόκκοι άμμου απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Η βατότητα της επιφάνειας είναι μεταξύ 4-12 ώρες ανάλογα με το πάχος της στρώσης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Συστάσεις:

 • Μην αναμιγνύετε το PRIMER NR 2K με νερό, διαλυτικά ή ρητίνες
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι στεγνές, < 3%
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου υπάρχει ή πρόκειται να εμφανιστεί, ανιούσα υγρασία
 • Τα δύο συστατικά του PRIMER NR 2K είναι σε προκαθορισμένη αναλογία. Απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών
 • Μην αναμιγνύετε το PRIMER NR 2K με την χαλαζιακή άμμο εκ των προτέρων. Η άμμος εφαρμόζεται μόνο με επίπαση.
 • Αν η εφαρμογή του σφραγιστικού δεν γίνει εντός 24 ωρών, η εφαρμογή του PRIMER NR 2K στους αρμούς πρέπει να επαναληφθεί
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και καθαρά εργαλεία.
 • Αποφύγετε την εφαρμογή του PRIMER NR 2K σε περίσσεια και όπου υπάρχει λιμνάζουσα ποσότητα να την απομακρύνετε
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Δοχεία, εργαλεία, επικαλύψεις κλπ. καθαρίζονται με NOVATHINNER PU όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό. Όταν το μίγμα στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή ισχυρά διαβρωτικά.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.