EPO FLUID

Εποξειδική ρητίνη επισκευών και αγκυρώσεων

Ρευστό εποξειδικό κονίαμα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Αποτελείται από εποξειδικές ρητίνες υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών με εξαιρετική πρόσφυση στο σκυρόδεμα και το χάλυβα. Είναι ανθεκτικό στα οξέα, αλκάλια, θαλασσινό νερό με άριστα αποτελέσματα και σε νωπά υποστρώματα.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Γκρι
Πακέτο: Δοχεία (750+250) gr

Περιγραφή

 • Η εποξειδική ρητίνη επισκευών και αγκυρώσεων EPO FLUID:
  • είναι κατάλληλη για:
   • συγκόλληση ράβδων οπλισμού σε πλάκες και βάσεις μηχανημάτων από σκυρόδεμα
   • γέφυρα συγκόλλησης παλαιού και νέου σκυροδέματος καθώς και των επιστρώσεων μωσαϊκού και μικροβοτσαλωτών που κατασκευάζονται με τα υδραυλικά συνδετικά NOVACEM CREATIVE
   • συγκόλληση ρωγμών σε τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα, βιομηχανικά δάπεδα
   • επισκευή οριζόντιων και κάθετων στοιχείων
 • Πλεονεκτήματα:
  • ανθεκτική σε αλκάλια και ήπια οξέα
  • χωρίς συρρικνώσεις
  • αδιαπέραστη από υγρά και υδρατμούς
  • τα επιμέρους συστατικά είναι διαφορετικού χρώματος για έλεγχο της ανάμιξης
 • Μορφή: ρευστό
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο στους 25°C: 45 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση. Αν κριθεί σκόπιμο η απομάκρυνση γίνεται με μηχανικά μέσα όπως αμμοβολή, τρίψιμο με συρματόβουρτσα, κλπ. Σε περιπτώσεις ρηγματώσεων καθώς και αγκυρώσεων καθαρίστε το εσωτερικό της ρωγμής/οπής με πεπεισμένο αέρα. Μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από όποια επιφανειακή οξείδωση.

Προετοιμασία υλικού:

Πριν αναμιχθούν τα δύο συστατικά κρίνεται απαραίτητη η ανάμιξη του κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του. Κατόπιν αναμιγνύονται πολύ καλά τα δύο συστατικά μεταξύ τους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα απόλυτα ομοιογενές μίγμα γκρι χρώματος. Δεν συνιστάται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών, αλλά αν αυτό απαιτείται από την εφαρμογή πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα η αναλογία των δύο συστατικών όπως αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων.

Τρόπος εφαρμογής:

Ως γέφυρα συγκόλλησης παλαιού με νέου σκυροδέματος καθώς και για τη συγκόλληση NOVACEM CREATIVE μιγμάτων μωσαϊκού/μικροβοτσαλωτών εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό. Εφαρμόστε την νέα στρώση τσιμεντοειδούς επικάλυψης όσο παραμένει η στρώση του EPO FLUID νωπή, 11,5 ώρα.
Ως αγκυρωτικό μέσο χύτευσης εφαρμόζεται μετα την ανάμιξη του υλικού απευθείας από το δοχείο. Γεμίστε την προδιαμορφωμένη οπή περίπου 60% ώστε κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου να ξεχειλίσει μικρή ποσότητα ρητίνης από την οπή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά αέρος στο
εσωτερικό της οπής.

Ως υλικό πλήρωσης ρωγμών ανάλογα με το εύρος της ρωγμής, από ενέσιμη με ακροφύσια και πιστόλι χειρός ή εξοπλισμό ενεμάτων, ως και μυστρί ή σπάτουλα. Σε διαμπερείς ρηγματώσεις να προηγείται επιφανειακό στοκάρισμα της μιας πλευράς με την εποξειδική πάστα EPO PASTE.

Συστάσεις:

Μην εφαρμόζετε το EPO FLUID σε:

 • θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • σχετική ατμοσφαιρική υγρασία >80%
 • παρατεταμένη έκθεση σε οξέα, βάσης, διαλυτικά κ.α. μεσαίων και υψηλών συγκεντρώσεων
 • ακατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
 • εφαρμογές σφράγιση αρμών διαστολής
 • περίπτωση αγκυρώσεων όπου η διάμετρος της οπής δεν είναι τουλάχιστον 3 mm μεγαλύτερη του αγκυρίου
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη και η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εφαρμοστή

Καθαρισμός:

Εργαλεία καθαρίζονται με το διαλυτικό NOVATHINNER PU όσο το EPO FLUID είναι νωπό. Μετά τη σκλήρυνση ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.