EPO PASTE

Θιξοτροπική εποξειδική πάστα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες

Εποξειδική πάστα δύο συστατικών για επιφανεική σφράγιση ρωγμών σκυροδέματος και για συγκόλληση ράβδων οπλισμού. Εξαιτίας της υψηλής θιξοτροπίας της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμού (πχ σε κολώνες).

Κατανάλωση: 1,68 kg/m²/mm
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Δοχεία (750+250) gr

Περιγραφή

 • Η εποξειδική πάστα επισκευών και αγκυρώσεων EPO PASTE είναι μεταξύ άλλων κατάλληλη για:
  • συγκόλληση παλαιού και νέου σκυροδέματος
  • οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών
  • μονολιθική συγκόλληση ρωγμών σε τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα, βιομηχανικά δάπεδα
  • επισκευή και αποκατάσταση οριζόντιων και κάθετων στοιχείων
  • επικόλληση χαλυβο- και ανθρακοελασμάτων
  • επικόλληση διαφόρων υλικών όπως σκυρόδεμα, φυσικούς λίθους, ξύλο, μέταλλα, καθώς και καουτσούκ, νεοπρένιο, πολυεστέρα, άνθρακα κ.α
  • κατάλληλη για νωπά υποστρώματα
  • χωρίς συρρικνώσεις
  • τα επιμέρους συστατικά είναι διαφορετικού χρώματος για έλεγχο της ανάμιξης
 • Μορφή: πάστα
 • Χρόνος εργασιμότητας (+20°C): 25 λεπτά
 • Μη παρακράτηση σκόνης: 3 ώρες
 • Αρχή σκλήρυνσης: 6 ώρες
 • Πλήρης σκλήρυνση: 15 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση. Αν κριθεί σκόπιμο η απομάκρυνση γίνεται με μηχανικά μέσα όπως αμμοβολή, τρίψιμο με συρματόβουρτσα, κλπ. Σε περιπτώσεις ρηγματώσεων καθώς και αγκυρώσεων καθαρίστε το εσωτερικό της ρωγμής/οπής με πεπεισμένο αέρα. Μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από όποια επιφανειακή οξείδωση.

Προετοιμασία υλικού:

Πριν αναμιχθούν τα δύο συστατικά κρίνεται απαραίτητη η ανάμιξη του κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του. Κατόπιν αναμιγνύονται πολύ καλά τα δύο συστατικά μεταξύ τους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα απόλυτα ομοιογενές μίγμα γκρι χρώματος. Αποφύγετε κατά τη διάρκεια της ανάμιξης τον εγκλωβισμό αέρα. Δεν συνιστάται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών, αλλά αν αυτό απαιτείται από την εφαρμογή πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα η αναλογία των δύο συστατικών όπως αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων.

Τρόπος εφαρμογής:

Ως γέφυρα συγκόλλησης παλαιού με νέου σκυροδέματος εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα, πιστόλι ή εργαλείο διευθέτησης. Εφαρμόστε την νέα στρώση τσιμεντοειδούς επικάλυψης όσο παραμένει η στρώση του EPO PASTE νωπή, περίπου 1 ώρα.

Ως αγκυρωτικό ή επισκευαστικό με σπάτουλα ή μυστρί. Γεμίστε την προδιαμορφωμένη οπή περίπου 60% ώστε κατά την τοποθέτηση του
αγκυρίου να ξεχειλίσει μικρή ποσότητα ρητίνης από την οπή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά αέρος στο εσωτερικό της οπής.

 • Συστάσεις:

Μην εφαρμόζετε το EPO PASTE σε:

 • θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +35°C
 • σχετική ατμοσφαιρική υγρασία >65% και του υποστρώματος > 4 %
 • παρατεταμένη έκθεση σε οξέα, βάσης, διαλυτικά κ.α. μεσαίων και υψηλών συγκεντρώσεων
 • ακατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
 • για σφράγιση αρμών διαστολής
 • μη κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, κυρίως πριν την επικόλληση ελασμάτων
 • συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη και η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του

Καθαρισμός:

Εργαλεία καθαρίζονται με το διαλυτικό NOVATHINNER PU όσο το EPO PASTE είναι νωπό. Μετά τη σκλήρυνση ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.