NOVACEM

Συνδετικό υψηλών αντοχών με βάση το τσιμέντο

Υδραυλικό συνδετικό σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με νερό και ενισχυτικά γαλακτώματα όπως τα NOVAMIX SBR 50 ή BAUMENT 200 L για τη δημιουργία συγκολλητικής επίστρωσης μεταξύ στρώσεων τσιμεντοκονιαμάτων.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Λευκό
Πακέτο: Πλαστικοί σάκοι 4kg
Παλέτα: 576 kg

Περιγραφή

Το τσιμεντοειδές συνδετικό υψηλών αντοχών NOVACEM είναι κατάλληλο για δημιουργία κονιαμάτων και επιχρισμάτων:

 • υψηλών μηχανικών αντοχών και χαμηλής συρρίκνωσης
 • με αντοχή στην τριβή και τις καιρικές επιδράσεις
 • αυξημένης υδατοαπωθητικότητας
 • μόνιμης εμβάπτισης σε νερό
 • υψηλής πρόσφυσης με το υπόστρωμα
 • συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος
 • ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων
 • Μορφή: σκόνη
 • Χημική βάση: Portland τσιμέντο CEM I 52.5 R , ειδικά πρόσθετα
 • Ειδικό βάρος: 3,08 ± 0,02 kg/L
 • Περιεκτικότητα σε χλωριόντα: 0,00 %
 • Επικίνδυνες ουσίες (Cr6+ ): ελεύθερο

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος μέχρι το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο την μισή της απαιτούμενης ποσότητας νερού με όλη την ποσότητα των αδρανών και αναμίξτε τα για περίπου 2 λεπτά. Υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM και την υπόλοιπη μισή ποσότητα του νερού
και αναδεύστε για άλλα δυο λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση. Ανάλογα με την σύσταση και χρήση το κονίαμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης.

Κονιάματα υψηλών αντοχών:

NOVACEM : Άμμος, σε αναλογία 1:3 έως 1:4
με προσθήκη νερού 1 : 7 – 8 ξηρού κονιάματος

Κονιάματα επισκευών και λεπτών στρώσεων:

NOVACEM : Άμμος, σε αναλογία 1:4 έως 1:6
με προσθήκη νερού 1 : 5 – 7 ξηρού κονιάματος

Οι ενδεικτικές αναλογίες αναφέρονται σε μέρη κατά βάρος και με ξηρά αδρανή.

Δημιουργία συγκολλητικών επιστρώσεων - γέφυρα πρόσφυσης:

αναμίξτε 1 μέρος νερό, 1 μέρος του γαλακτώματος NOVAMIX SBR 50 με 2 – 3 μέρη NOVACEM.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες η επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.