NOVADUR S

Έγχρωμος σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος

Προαναμεμιγμένος, έγχρωμος ορυκτός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά πρόσθετα και χρωστικές. Με την επίπαση και μηχανική ενσωμάτωσή του στο νωπό σκυρόδεμα δημιουργούνται λεία, μονολιθικά δάπεδα, μειωμένου πορώδους με αντοχή στην απότριψη.

Κατανάλωση: 3-5 kg/m²
Χρώμα: Γκρι, άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας
Πακέτο: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg

Περιγραφή

 • Ο έγχρωμος σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος NOVADUR S είναι κατάλληλος για εφαρμογές σε:
  • βιομηχανικούς χώρους και αποθήκες
  • μηχανουργεία και χώρους φόρτωσης – εκφόρτωσης
  • εμπορικά κέντρα και διαδρόμους
  • κατοικίες και ξενοδοχεία σύγχρονης βιομηχανικής αρχιτεκτονικής
  • κατασκευές όπου απαιτούνται δάπεδα με αντοχή στην απότριψη
 • Μορφή: Σκόνη
 • Κοκκομετρία: Dmax: 2,0 mm
 • Φαινόμενο βάρος: 1,8 ± 0,1 kg/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Ποιότητα υποστρώματος:

Τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος καθορίζουν τις τελικές αντοχές του βιομηχανικού δαπέδου. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται τυπικές κατηγορίες αντοχής πχ. C20/25 ή C25/30 κτλ. με χρήση υπερρευστοποιητών για διασφάλιση βέλτιστης ποιότητας χωρίς επιβράδυνση και η εργασιμότητα του να εξασφαλίζει την έλλειψη του φαινομένου της εξίδρωσης.

Τρόπος εφαρμογής:

Το NOVADUR S εφαρμόζεται με ομοιόμορφη επίπαση, 3 – 5 kg/m² στο νωπό σκυρόδεμα και επαναληπτική μηχανική επιπέδωση ελικοπτέρωση, για δημιουργία λείας τελικής επιφάνειας. Η έναρξη ενσωμάτωσης πρέπει να ξεκινήσει απο τη στιγμή που το δάπεδο μπορεί να φέρει το φορτίο του μηχανήματος-ελικοπτέρου. Σε περίπτωση εφαρμογής με το χέρι, εφαρμόζονται αρχικά τα 2/3 της συνολικής ποσότητας ακολουθώντας από την μηχανική ενσωμάτωση του υλικού στο σκυρόδεμα με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα. Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η άνω διαδικασία με το υπόλοιπο του υλικού (1/3). Η σφράγιση του NOVADUR S πρέπει να ξεκινήσει άμεσα μετα το φινίρισμα, όχι όμως νωρίτερα από 2 ώρες χρησιμοποιώντας ένα από τα προϊόντα PLANOFINISH AC-S, PLANOFINISH CH, PLANOFINISH CH PLUS. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων.

Αρμοί:

Μια μέρα μετα από την εφαρμογή του σκληρυντικού NOVADUR S πραγματοποιείται η χάραξη και το κόψιμο των κατασκευαστικών αρμών πλάτους 3‐5 mm σε τμήματα περίπου 20‐25 m² σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις απαιτήσεις του δαπέδου. Η πλήρωση των καθαρών αρμών πραγματοποιείται με κατάλληλη ελαστομερή μαστίχη.

Συστάσεις:

 • Μην προσθέτετε νερό στις επιφάνειες όπου είναι να γίνει χρήση του σκληρυντή NOVADUR S
 • Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες ισχυρού ανέμου ή αυξημένης ξηρασίας. Σε συνθήκες υγρασίας κάτω από 40% ενδέχεται να δημιουργηθούν άλατα στην επιφάνεια. Αντιθέτως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας, άνω 80%, και χαμηλών θερμοκρασιών ενδέχεται να παρατηρηθεί εξίδρωση, επιβραδυνόμενη ωρίμανση και σκλήρυνση
 • Μικρές χρωματικές διαφοροποιήσεις στην τελική επιφάνεια είναι αναμενόμενες, σύνηθες και οφείλονται στη φύση του σκυροδέματος
 • Ενδέχεται να εμφανιστούν μικρές τριχοειδής ρωγμές στην τελική επιφάνεια. Αυτό το γεγονός είναι τυπικό για όλες τις ελικοπτερωμένες επιφάνειες και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του δαπέδου
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν, από υπολείμματα όσο είναι νωπά, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.