NOVAFER

Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού και στεγανωτικό ενός συστατικού

Τσιμεντοκονίαμα επιλεγμένων χαλαζιακών αδρανών κατάλληλης κοκκομετρίας, σύνθετων πολυμερών και ειδικών προσθέτων. Προστατεύει αποτελεσματικά τον οπλισμό του σκυροδέματος από την διάβρωση προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία σκουριάς και ταυτόχρονα το ίδιο το σκυρόδεμα από την υγρασία. Είναι εύκολο στην εφαρμογή με πινέλο ή βούρτσα με εξαιρετική πρόσφυση στους ράβδους του οπλισμού και στην επιφάνεια σκυροδέματος.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Γκρι κοκκινωπό
Πακέτο: Δοχεία 2 kg
Παλέτα: 216 kg

Περιγραφή

 • Το NOVAFER είναι κατάλληλο για:
  • προστασία του οπλισμού σκυροδέματος από την οξείδωση – διάβρωση
  • προστασία του ιδίου του σκυροδέματος από την υγρασία:
   • σε δώματα και τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως
    θεμελιώσεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες κτλ.
   • σε μπαλκόνια, μπάνια πριν την εφαρμογή πλακιδίων και φυσικών λίθων
   • λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης των επισκευαστικών κονιαμάτων
 • Μορφή: σκόνη
 • Πάχος εφαρμογής: Συνολικό 2mm, 1mm ανά στρώση
 • Χρόνος στο δοχείο: περίπου 30 - 45 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία του υποστρώματος:

Οι ράβδοι οπλισμού όπως και το σκυρόδεμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σαθρά στοιχεία, λίπη, γράσο, έλαια και σκουριά. Μεγάλες ποσότητες σκουριάς στις ράβδους οπλισμού απομακρύνονται με αμμοβολή, σε περίπτωση όπου αυτό δεν είναι εφικτό μηχανικά με βούρτσα. Για την απομάκρυνση επιφανειακής σκουριάς συνιστάται η χρήση του επαλειφόμενου RUST CONVERTER.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα νερού και υπό ανάδευση προσθέστε το υλικό (σκόνη 2Kg). Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για 2 - 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 30 - 45 λεπτά από την έναρξη της ανάμιξης. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε δύο στρώσεις με συνολικό πάχος όχι μικρότερο των 2 mm. Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση με επίπεδη βούρτσα ή πινέλο στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει σκληρύνει αρκετά, περίπου 2 ώρες μετα. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια με ομοιόμορφο πάχος. Για χρήση ως στεγανωτική επικάλυψη σε όλες τις κρίσιμες ζώνες, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση κατάλληλου υαλοπλέγματος.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Εφαρμόστε το NOVAFER αμέσως μετα τον καθαρισμό των ράβδων. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η εφαρμογή του RUST CONVERTER αναμένετε 24 ώρες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόσετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Προφυλάξτε την επιφάνεια από βροχή ή παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Για την ενσωμάτωση πλέγματος πρέπει το πάχος της πρώτης στρώσης να είναι τουλάχιστον 1 mm
 • Μην υπερβαίνετε το μέγιστο προτεινόμενο πάχος στρώσης
 • Μην εφαρμόζετε σε συνολικό πάχος μικρότερο των 2 mm
 • Μην διαβρέχετε μεταξύ των στρώσεων
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό πριν το κονίαμα αρχίζει να πήζει. Υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.