NOVAROOF AC FIBER

Ιδιαίτερα ελαστικό και ινοπλισμένο υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό

Ινοπλισμένο υβριδικό ελαστομερές, με εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Δημιουργεί ελαστική μεμβράνη, μεγάλης αντοχής στην υγρασία, τον ήλιο και την ακτινοβολία UV. Έχει άριστη πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, και μεγάλο χρόνο διατήρησης της ελαστικότητας του. Εξαιτίας του οπλισμού που περιέχει δεν απαιτείται η επιπλέον ενίσχυσή του με υαλόπλεγμα παρά μόνο σε τοπικές εφαρμογές επισκευών. Εφαρμόζεται σε: στεγανοποιήσεις ταρατσών, ελλενίτ, γαλβανιζέ λαμαρίνας, κεραμιδιών, υδρορροών, αετωμάτων. Για εφαρμογή σε απορροφητικά υποστρώματα συνιστάται η προεπάλειψη με NOVAPRIMER.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Λευκό
Πακέτο: Δοχεία 13 kg, Δοχεία 5 kg
Παλέτα: 450 kg, 624 kg

Περιγραφή

 • Το ενός συστατικού, ινοπλισμένο υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό NOVAROOF AC FIBER:
  • είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σε:
   • επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων που εκτίθενται σε καιρικές επιδράσεις όπως ταράτσες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα
   • μπαλκόνια, βεράντες με πορώδη πλακίδια υψηλής υδαταπορρόφησης
   • υλικά τοιχοποιίας, όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, πέτρα, τούβλα, ξύλο κ.λπ.
   • αλουμίνιο και αφρό πολυουρεθάνης
  • έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πλήθος υποστρωμάτων με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
  • παρέχει υψηλή υδρατμοπερατότητα καθώς και ηλιακή ανακλαστικότητα σε όλες τις επιφάνειες που εφαρμόζεται
 • Μορφή: πάστα
 • Χρόνος μεταξύ διαδοχικών στρώσεων: 24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του NOVAROOF AC FIBER σε αυτά. Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται επάλειψη με το αστάρι NOVAPRIMER. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές για ομογενοποίηση του μίγματος. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του μίγματος σε μεγάλη επιφάνεια, κατάλληλα προετοιμασμένη, γίνεται με βούρτσα ή ρολό τουλάχιστον σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται μετά από 24 ώρες κάθετα στην πρώτη στρώση. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2 mm. Η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια με ομοιόμορφο πάχος. Αναμείνατε τη σκλήρυνση κάθε προηγούμενης στρώσης πριν την εφαρμογή κάθε επόμενης. Σε όλες τις κρίσιμες ζώνες, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες, η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση κατάλληλου πολυεστερικού υφάσματος. Στην περίπτωση της στεγάνωσης τοπικών ρωγμών, γίνεται επάλειψη της ρωγμής με το υλικό και αφού τοποθετηθεί το πολυεστερικό ύφασμα, ακολουθούν διαδοχικές επαλείψεις NOVAROOF AC FIBER κατά μήκος των ρωγμών.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Προφυλάξτε από βροχή ή παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να τραυματίσουν την επίστρωση
 • Δεν συνιστάται η χρήση του NOVAROOF AC FIBER σε περιοχές με μόνιμη παρουσία νερού
 • Μην εφαρμόζετε σε συνολικό πάχος μικρότερο των 2 mm
 • Μην διαβρέχετε μεταξύ των στρώσεων
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.