RUST CONVERTER

Μετατροπέας σκουριάς για ράβδους οπλισμού και μεταλλικές επιφάνειες με παράλληλη βραχυπρόθεσμη προστασία

Μετατροπέας που αντιδρά χημικά με τη σκουριά. Πιστοποιημένος για χρήση σε φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1504 – 7. Εφαρμόζεται με επάλειψη πάνω σε σκουριασμένες ράβδους οπλισμού καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες πριν την βαφή όπως κάγκελα, λαμαρίνες σε καράβια, μεταλλικά κτίρια, αφού πρώτα απομακρύνουμε μηχανικά τα μεγάλα κομμάτια σκουριάς. Μετά από 24 ώρες και αφού αφαιρέσουμε με στεγνό πανί τυχόν περίσσεια από το προϊόν, εφαρμόζουμε τον αναστολέα διάρβρωσης (NOVAFER) σε ράβδους οπλισμού ή αστάρι και βαφή σε μεταλλικές επιφάνειες. Δεν επηρεάζεται από την παρουσία τσιμέντου σε μεταλλικές επιφάνειες.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Διάφανο
Πακέτο: Δοχεία 1 L
Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το RUST CONVERTER είναι κατάλληλο για αφαίρεση και μετατροπή σκουριάς:
  • απο ράβδους οπλισμού σκυροδέματος
  • μεταλλικές επιφάνειες όπως εργαλεία, ναυπήγηση, οικοδομικά μηχανήματα, κ.λπ. πριν την επαναβαφή τους
  • βραχυπρόθεσμη προστασία μεταλλικών επιφανειών από την οξείδωση
 • Μορφή: υγρό
 • pH: 0
 • Πυκνότητα: 1,35 ± 0,05

Τρόπος εφαρμογής:

Το RUST CONVERTER είναι έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται με πινέλο. Πριν την εφαρμογή προστατέψτε την επιφάνεια που δεν θα επεξεργαστείτε. Αφαιρέστε τη σαθρή σκουριά, τη βαφή και τις βρωμιές μηχανικά με συρματόβουρτσα. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό. Απλώστε με πινέλο ή ρολό το υλικό σε ομοιόμορφο πάχος μια στρώση. Αφήστε να αντιδράσει για 24 ώρες και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με στεγνό πανί.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό ή αλλα υλικά
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +0°C και υψηλότερες από +40°C
 • Το υλικό δεν πρέπει να τρέξει
 • Το RUST CONVERTER προδίδει μόνο βραχυπρόθεσμη προστασία έναντι της εκ νέου οξείδωσης
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Καθαρίστε εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μετα την χρήση με νερό.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.