SC FAST

Υδραυλική κονία υπερ ταχείας πήξης για ακαριαία σφράγιση διαρροών σε επιφάνειες σκυροδέματος

Τσιμέντο υπέρ ταχείας πήξεως για κατασκευές σκυροδέματος ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχουμε διαρροή νερού υπό πίεση. Συνιστάται για την αρχική σφράγιση διαρροών σε υπόγεια που δέχονται αρνητικές πιέσεις πριν την εφαρμογή στεγανωτικών στη μεγάλη επιφάνεια όπως το SC ELASTIC ή το SC 200 PENETRATE. Στερεοποιείται σε ένα λεπτό.

Κατανάλωση: 1,7 kg/L κοιλότητας
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: 5 kg / Παλέτα: 450 kg, 1 kg / Παλέτα: 384 kg

Περιγραφή

 • Το SC FAST είναι κατάλληλο για:
   • σφράγισμα επιφανειακών διαρροών νερού
   • τοπικές διαρροές σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες
   • κατασκευή φρεατίων όπου θα δεχτούν υγρά σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Μορφή: σκόνη
 • Εργασιμότητα μίγματος: περίπου 3 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία. Εάν είναι στεγνό θα πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή με άφθονο νερό.

Τρόπος εφαρμογής:

Σημειακή εφαρμογή:

Διευρύνετε κωνικά το σημείο διαρροής (ρωγμή, οπή κλπ.), περίπου 2-3 cm, με αντίθετη κατεύθυνση από την ροή του νερού. Αναμίξτε μια μικρή ποσότητα με νερό για 5-10 δευτερόλεπτα έως το μείγμα αποκτήσει σφικτή υφή, παρόμοια με πηλό, και συμπιέστε το στο σημείο διαρροής για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή σκληρότητα.

Επιφανειακή εφαρμογή:

Εφαρμόστε με το χέρι φορώντας κατάλληλο γάντι ή πινέλο απευθείας στην υγρή αλλά σταθερή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει την σκόνη SC FAST. Κατόπιν εφαρμόστε δυο στρώσεις ένα εκ των στεγανωτικών SC ELASTIC EASY ή SC ELASTIC. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές ή εύκαμπτες επιφάνειες
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην προσθέτετε νερό όταν το κονίαμα έχει αρχίζει να πήζει
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο το SC FAST είναι ακόμα νωπό. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.