NOVAMIX FIBERGLASS NET

Ενισχυτικά πλέγματα επιχρισμάτων μικρού και μέσου πάχους, στεγανωτικών και θερμομονωτικών συστημάτων

Ιδιαίτερα ισχυρό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα που ενσωματώνεται σε επιστρώσεις μικρού πάχους όπως στεγανωτικές μεμβράνες σε υγρή μορφή (NOVAROOF AC FIBER) ή τσιμεντοειδή στεγανωτικά όπως τα SC 200 EASY FLEX, SC ELASTIC, SC ELASTIC EASY, SC 200 PENETRATE για ενίσχυσή τους σε γωνίες, αλλαγές επιφάνειας ή για έλεγχο του πάχους. Χρησιμοποιείται για έλεγχο του πάχους επιστρώσεων από πατητές τσιμεντοκονίες όπως οι PLANOCOLOR PREMIUM 2K και PLANOCOLOR PREMIUM TERRA σε δάπεδα ή στην PLANOCOLOR PREMIUM SP όταν εφαρμόζεται σε πισίνες, όπου η ελάχιστη απαίτηση είναι 3mm. Συνδυάζει την αντοχή σε κονιάματα υψηλής αλκαλικότητας με άριστη εργασιμότητα για εφαρμογή ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες όπως γωνίες, κλιμακοστάσια και τοίχους.

Πακέτο: 50 m²
Παλέτα: 2400 m²

Περιγραφή

Το ιδιαίτερα ισχυρό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα FIBERGLASS ΝΕΤ

 • είναι κατάλληλο για ενίσχυση:
   • συστημάτων στεγανοποίησης
   • διακοσμητικών τσιμεντοκονιαμάτων όπως του συστήματος PLANOCOLOR
   • επιχρισμάτων
   • κονιαμάτων
 • χαρακτηρίζεται από:
   • αυστηρές διαστασιακές ανοχές
   • σταθερότητα φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών
   • μικρό διάκενο πλέγματος για αύξηση των μηχανικών αντοχών
   • μακροχρόνια αντοχή έναντι της αλκαλικότητας των τσιμεντοκονιαμάτων
   • ικανότητα μεταφοράς των τάσεων σε όλη την επιφάνεια και μείωση του κίνδυνου ρηγματώσεων
   • χάρη του μικρού πάχους εγκιβωτίζεται εύκολα χωρίς ιδιαίτερη αύξηση της κατανάλωσης των κονιαμάτων
 • Διαστάσεις: 1 x 50 m
 • Βάρος επίστρωσης: 16 ± 5% g/m²
 • Τελικό βάρος: 70 ± 5% g/m²
 • Προσανατολισμός ινών: 0° / 90°
 • Μέγεθος ανοίγματος: 4,4 ± 0,2 x 4,2 ± 0,2 mm
 • Αντοχή σε εφελκυσμό: ≥ 850 N/5 cm διαμήκης (στημόνι), ≥ 800 N/5 cm εγκάρσια (υφάδι)

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα μια στρώση του επιχρίσματος επικάλυψης με οδοντωτή σπάτουλα. Στην νωπή ακόμα στρώση τοποθετείται το υαλόπλεγμα FIBERGLASS NET και εγκιβωτίζεται στο επίχρισμα, πιέζοντας το με την επίπεδη πλευρά της σπάτουλας. Εφαρμόζεται μια δεύτερη στρώση του επιχρίσματος, όταν έχει στεγνώσει η πρώτη.

Συστάσεις:

 • Εξασφαλίστε μεταξύ των στρώσεων τουλάχιστον 10 cm επικάλυψη
 • Διασφαλίστε πλήρη εγκιβωτισμό του πλέγματος στη μέση του κονιάματος
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.