PLANOCOLOR ACR

Διακοσμητικά επιχρίσματα σε μορφή πολτού ακρυλικής βάσης για εσωτερικούς, εξωτερικούς τοίχους

Οργανικά διακοσμητικά επιχρίσματα σε μορφή ακρυλικής πάστας σοβά υψηλών επιδόσεων. Διατίθενται σε λευκό χρώμα ενώ κατόπιν παραγγελίας παρέχονται χρωματισμένα στις 261 ανθεκτικές σε UV ακτινοβολία αποχρώσεις του σχετικού χρωματολογίου NOVAMIX FACADE. Διαθέσιμες κοκκομετρίες: 0,6mm (ACR 60), 0,8mm (ACR 80), 1,0mm (ACR 100), 1,2mm (ACR 120), 1,5mm (ACR 150), και 2,0mm (ACR 200). Εφαρμόζονται πάνω από το βασικό επίχρισμα με NOVABOND PS FLEXNOVABOND PS FIBER ή NOVABOND THERMO. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες να προηγείται αστάρωμα με PLANO BOND ή PLANO CONTACT. Αποτελούν μέρος του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) NOVATHERM SYSTEM ως τελικό διακοσμητικό επίχρισμα.

Κατανάλωση: 1-3,2 kg/m²
Χρώμα: Λευκό και αποχρώσεις του χρωματολογίου NOVAMIX FACADE
Συσκευασία: 25 kg / Παλέτα: 600 kg

Περιγραφή

 • Ο έτοιμος προς χρήση ακρυλικός σοβάς PLANOCOLOR ACR είναι κατάλληλος ως τελικό επίχρισμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
  • διογκωμένη, εξηλασμένη και γραφιτούχα πολυστερίνη
  • ορυκτές ίνες και πετροβάμβακα
  • σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
  • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες
  • μέταλλα με χρήση κατάλληλου ασταριού
  • παλιές βαφές με καλή πρόσφυση
  • γα τη δημιουργία επιφανειών με όψη GRC μέσω ψεκασμού, συνιστάται η κοκκομετρία 60 ή 80
 • Μορφή: πάστα
 • Κοκκομετρία:
  • 0,6 mm (PLANOCOLOR ACR 60)
  • 0,8 mm (PLANOCOLOR ACR 80)
  • 1,0 mm (PLANOCOLOR ACR 100)
  • 1,2 mm (PLANOCOLOR ACR 120)
  • 1,5 mm (PLANOCOLOR ACR 150)
  • 2,0 mm (PLANOCOLOR ACR 200)
 • Χρόνος στεγνώματος: σε αφή 4 - 6 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Αν το υπόστρωμα εμφανίζει ανεπαρκείς αντοχές θα πρέπει να γίνεται σκλήρυνση χρησιμοποιώντας το αστάρι NOVADUR W. Λείες επιφάνειες ή/και μη απορροφητικές πρέπει να ασταρώνονται χρησιμοποιώντας είτε το PLANO BOND είτε το PLANO CONTACT.

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την χρήση αναδεύστε το υλικό με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές αποφεύγοντας την δημιουργία φυσαλίδων στην μάζα του. Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη μεταλλική σπάτουλα ή κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης. Το φινίρισμα της επιφάνειας γίνεται στην νωπή ακόμα στρώση, περίπου μετά από 15 – 20 λεπτά, με πλαστική σπάτουλα. Αν χρησιμοποιούνται δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής, συνιστάται η ανάμιξη μεταξύ τους πριν από τη χρήση, σε μεγαλύτερα δοχεία, προκειμένου να μην δημιουργηθούν διχρωμίες.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό άνεμο, βροχή ή παγετό
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Για χρωματική ομοιομορφία διασφαλίστε ότι εφαρμόζετε υλικό της ίδιας παρτίδας ανά τμήματα της πρόσοψης
 • Σε περιπτώσεις εφαρμογής από διαφορετικές παρτίδες παραγωγής αναμίξτε 2 ή περισσότερα δοχεία σε ένα μεγαλύτερο ώστε η τελική απόχρωση να είναι ίδια και ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής
 • Η τελική απόχρωση ενδέχεται να επηρεάζεται από το υπόστρωμα, συνθήκες ωρίμανσης και κοκκομετρίας
 • Προστατέψτε το υλικό τις πρώτες 24 ώρες από βροχή και παγετό
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.