NOVATHERM EPS 200 G

Πλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης Neopor για εξωτερική θερμομόνωση

Γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR μειωμένης θερμικής αγωγιμότητας λ= W/( m•K) που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικών θερμομονώσεων. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες.

Περιγραφή

 • Οι γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης NOVATHERM EPS:
  • χαρακτηρίζονται από:
   • ιδιαίτερα υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες
   • αυστηρές διαστασιακές ανοχές
   • επιπεδότητα και ορθογωνικότητα
   • υψηλή διαπερατότητα υδρατμών
   • σταθερότητα φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών
  • είναι κατάλληλες για τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
   • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
   • μη απορροφητικά υποστρώματα (ενδείκνυται η χρήση κατάλληλου ασταριού)
   • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
   • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)
 • Συντελεστής EPS 200 G λ= 0.030. λ= W/( m•K).
 • Διαστάσεις: 100 cm x 60 cm.

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του συγκολλητικού κονιάματος πχ. NOVABOND PS FLEX ή NOVABOND PS FIBER σε αυτά. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την έναρξη τοποθέτησης των πλακών NOVATHERM EPS πρέπει να έχει δημιουργηθεί με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό δυο συστατικών SC 200 PENETRATE η ζώνη υψηλής στεγάνωσης και να τοποθετηθεί το προφίλ εκκίνησης.

Η τοποθέτηση των NOVATHERM EPS ξεκινάει πάντα από γωνία, στο κάτω μέρος του κτηρίου. Οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται πάντα σταυρωτά, όπως και στην οπτοπλινθοδομή, για την αποφυγή δημιουργίας κατακόρυφων αρμών. Κατά την τοποθέτηση οι πλάκες πιέζονται σταθερά στο υπόστρωμα ώστε να επιτευχθεί καλή πρόσφυση. Τυχόν περίσσεια κόλλας από το πλάι της πλάκας να αφαιρείται, για να μην δημιουργηθούν θερμογέφυρες.

Συνιστάται ο τακτικός έλεγχος της επιπεδότητας του υποστρώματος καθώς και η καθετότητα των πλακών με αλφάδι. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και εφόσον έχει στεγνώσει η κόλλα (περίπου 24 ώρες) ακολουθεί το φρεζάρισμα των πλακών για την τοποθέτηση των βυσμάτων μηχανικής στήριξης.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε μη απορροφητικά υποστρώματα χωρίς κατάλληλη προετοιμασία
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • υγρές ή νωπές πλάκες
 • υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • Τα δέματα πρέπει να αποθηκεύονται σε σκιερό χώρο και κατά την τοποθέτησή τους πρέπει να υπάρχει δίχτυ σκίασης στη σκαλωσιά έως ότου η επιφάνεια των πλακών καλυφθεί με κονίαμα & πλέγμα
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.