NOVATHERM NET

Ενισχυτικά πλέγματα επιχρισμάτων μικρού και μέσου πάχους, στεγανωτικών και θερμομονωτικών συστημάτων

Ιδιαίτερα ισχυρό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα με πιστοποίηση για χρήση σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης σαν πλέγμα ενίσχυσης των NOVABOND PS FLEX και NOVABOND PS FIBER για δημιουργία βασικής στρώσης, πριν την εφαρμογή διακοσμητικού επιχρίσματος. Αποτελεί μέρος του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) NOVATHERM SYSTEM.

Πακέτο: 50 m²
Παλέτα: 1650 m²

Περιγραφή

 • Το υαλόπλεγμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης NOVATHERM ΝΕΤ χαρακτηρίζεται από:
  • αυστηρές διαστασιακές ανοχές
  • σταθερότητα φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών
  • εύκολο εγκιβωτισμό στην βασική στρώση επιχρίσματος
  • μακροχρόνια αντοχή έναντι της αλκαλικότητας των τσιμεντοκονιαμάτων
  • ικανότητα μεταφοράς των τάσεων σε όλη την επιφάνεια και μείωση του κίνδυνου ρηγματώσεων
 • Διαστάσεις: Ύψος = 1m, Μήκος = 50m
 • Βάρος: 160 ± 5% gr/m²

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα μια στρώση του επιχρίσματος επικάλυψης με οδοντωτή σπάτουλα. Στην νωπή ακόμα στρώση τοποθετείται το υαλόπλεγμα NOVATHERM NET από πάνω προς τα κάτω και εγκιβωτίζεται στο επίχρισμα πιέζοντας το με την επίπεδη πλευρά της σπάτουλας. Εάν απαιτείται εφαρμόζεται μια δεύτερη στρώση του επιχρίσματος, όταν έχει στεγνώσει η πρώτη.

Συστάσεις:

 • Εξασφαλίστε μεταξύ των στρώσεων τουλάχιστον 10 cm επικάλυψη
 • Διασφαλίστε πλήρη εγκιβωτισμό του πλέγματος στη μέση του κονιάματος
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.