PU 500

Σφραγιστική - συγκολλητική μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού τελευταίας τεχνολογίας

Σφραγιστικό και κόλλα πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού χωρίς διαλύτες για αρμούς διαστολής με ταχεία ωρίμανση και υψηλές αντοχές. Επιδέχεται βαφή και είναι αντιμουχλικό. Κατάλληλο για δάπεδα, κτίρια, τζάμια, μέταλλο.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Πακέτο: Αλουμινένιες συσκευασίες 600 ml

Περιγραφή

 • Το PU 500 χρησιμοποιείται ως σφραγιστικό – συγκολλητικό σε:
  • οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς
  • εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές όπως σκαλοπάτια, παραθύρων, κ.λπ.
  • βιομηχανικές εφαρμογές
  • κτιριακά έργα πολιτικού μηχανικού
  • πολλαπλών χρήσεων μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών
  • πλήθος υποστρωμάτων όπως: τσιμεντοκονιάματα, κεραμικά πλακίδια, πλακών φυσικού γρανίτη, μέταλλα, γυαλί, ξύλο
 • Μορφή: θιξοτροπική πάστα
 • Ταχύτητα πολυμερισμού: 2 - 3 mm / 24 h
 • Χρόνος σχηματισμού υμενίου: 2 - 4 h
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του υλικού συνιστάται να γίνεται σε εύρος θερμοκρασίας από +5°C έως +40°C. Σε κρύο καιρό, αποθηκεύστε τις συσκευασίες σε θερμοκρασία γύρω στους +20°C πριν τη χρήση. Συνιστάται η χρήση κατάλληλου κορδονιού από διογκωμένο πολυαιθυλένιο για τη σωστή διαστασιολόγηση του αρμού με τρόπο τέτοιο ώστε να λειτουργεί ελαστικά. Η βέλτιστη αναλογία πλάτους προς βάθος του αρμού πρέπει να είναι 2 προς 1 και με ελάχιστο βάθος αρμού 10mm. Τα περισσότερα οικοδομικά υποστρώματα όπως π.χ. γυαλί, αλουμίνιο, υψηλής συνεκτικότητας και καθαρότητας σκυρόδεμα, μέταλλο δεν χρειάζονται αστάρωμα. Αν απαιτείται μπορεί να χρησιμοποιηθεί αστάρι, όπως το PRIMER NR 2K, για σφραγιστικά πολυουρεθανικής βάσης τόσο σε πορώδεις όσο και μη πορώδεις επιφάνειες κατά περίπτωση. Συνιστάται να γίνεται δοκιμή πρόσφυσης σε περιπτώσεις αμφιβολιών.

Συστάσεις:

 • Παρόλο που η PU 500 επιδέχεται βαφή, συνιστάται δοκιμή για την συμβατότητά της με το χρώμα επιλογής
 • Αναπτύσσει μια ελαφρώς κίτρινη απόχρωση μετά την έκθεσή της σε υπεριώδη ακτινοβολία
 • Μετά από μακρά έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, η επιφάνειά της PU 500 είναι λιγότερο γυαλιστερή, δίχως να παρουσιάζονται προβλήματα στη σφραγιστική ικανότητα του προϊόντος
 • Σε υγρές επιφάνειες, απαιτείται η χρησιμοποίηση ειδικού ασταριού

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το υλικό είναι νωπό, με διαλυτικό ξυλόλης. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.