ACID CLEAN

Όξινο καθαριστικό για τον καθαρισμό κεραμικών πλακιδίων από υπολείμματα από κόλλες - στόκους βάσεως τσιμέντου

Όξινο καθαριστικό για όλων των ειδών οξύμαχες επιφάνειες. Καθαρίζει λεκέδες όπως άλατα, τσιμέντο, σοβάδες και τσιμεντοειδή υπολείμματα στόκου & κόλλας. Κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους και διακοσμητικές επιστρώσεις PLANOCOLOR TERRAZZO και PLANOCOLOR RESIN. Σε λείες επιφάνειες όπως γυαλισμένοι φυσικοί λίθοι και  μωσαϊκά αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις αμφιβολιών να προηγείται δοκιμή. Χωρίς έντονες αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον. Σε αντίθεση με συνήθη όξινα καθαριστικά δεν καταστρέφει ανοξείδωτες μπαταρίες και αρμοκάλυπτρα, είδη υγιεινής όταν έρχεται σε επαφή μαζί τους (όχι εμβάπτιση).

Κατανάλωση: 1 L/7-10 m²
Χρώμα: Διαυγές κόκκινο
Πακέτο: Δοχεία 1 L
Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το όξινο καθαριστικό ACID CLEAN είναι κατάλληλο για:
  • τον καθαρισμό πλακιδίων και φυσικών λίθων από:
    • υπολείμματα τσιμέντων και ασβέστη
    • κόλλες, επιχρίσματα και αρμόστοκους
    • αλάτα, πουρί και μη λιπαρούς λεκέδες
  • επιφάνειες όπως:
    • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια
    • ορυκτές μη ευαίσθητες σε όξινα διαλύματα
  • εφαρμογές σε:
    • οικίες
    • δημόσιους χώρους όπως εστιατόρια, νοσοκομεία, κ.λπ.
    • βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,05 ±0,05 kg/L
 • pH: 0,5 ± 0,5

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε το ACID CLEAN διαλυμένο με νερό 1:1 ως 1:3 ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και του ρύπου στην προς καθαρισμό βρεγμένη επιφάνεια και αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 – 10 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά με σφουγγάρι. Στο τέλος της διαδικασίας, σε όλες τις περιπτώσεις, να γίνεται προσεκτικό ξέπλυμα της επιφάνειας με άφθονο νερό. Σε ιδιαίτερα επίμονους ή βαθιά εμποτισμένους λεκέδες επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε γυαλισμένες επιφάνειες, συνιστάται να προηγείται δοκιμή σε ένα μικρό μη εμφανές τμήμα της επιφάνειας.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε:

 • επιφάνειες ευαίσθητες σε οξέα, μάρμαρα και φυσικούς λίθους
 • ξύλο, μεταλλικές και χρωμιωμένες επιφάνειες μη ανθεκτικές σε οξέα
 • υλικά ασβεστώδους προέλευσης
 • σε γυαλισμένες επιφάνειες χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή
 • για την απομάκρυνση λιπαρών λεκέδων

Ειδικές σημειώσεις:

 • περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την χρήση του πάνω σε τσιμεντοειδείς αρμόστοκους
 • σε περίπτωση που απαιτείται αραίωση, να προστίθεται το ACID CLEAN στο νερό και όχι αντίστροφα
 • να μην αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά
 • κατά την διάρκεια της χρήσης του πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και προστατευτική μάσκα για τις αναπνευστικές οδούς
 • προστατέψτε ερμητικά όλες τις επιφάνειες που θα μπορούσαν να διαβρωθούν από το ίδιο το καθαριστικό ή τους ατμούς
 • πριν την χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
 • φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.