PLANOCOLOR CRT 052

Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης τσιμεντοκονιαμάτων

Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης τσιμεντοκονιαμάτων που εφαρμόζεται με ψεκασμό πάνω σε επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών NOVACEM CREATIVE με ψηφίδες ελάχιστης διάστασης κόκκου 0,5mm. Διαθέτει μπλε χρώμα για έλεγχο της καλυπτικότητας. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες μετά την επιφανειακή συμπύκνωση-εξομάλυνση της επιφάνειας του κονιάματος. Μετά από 12 – 48 ώρες από την εφαρμογή του, η επιφάνεια δέχεται πλύσιμο με νερό ή/και μηχανικά μέσα, αναδεικνύοντας στην επιφάνεια τις ψηφίδες σε βάθος μόλις 0,5 mm. Ο PLANOCOLOR CRT 052 επιβραδύνει την πήξη σε μικρό βάθος (0,5mm), επιτρέποντας έτσι τη χρήση και ψηφίδων κοκκομετρίας ακόμη και 0,5 – 1,00 mm.

Κατανάλωση: 200 ml/m²
Χρώμα: Μπλε
Πακέτο: Δοχεία 25 L
Παλέτα: 600 L

Περιγραφή

 • Ο επιφανειακός επιβραδυντής πήξης τσιμεντοκονιαμάτων PLANOCOLOR CRT 052 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επιφανειών με εκτεθειμένα αδρανή σε εφαρμογές όπως:
  • δάπεδα και τοίχους σε δημόσιους χώρους
  • ιδιωτικές κατασκευές, βεράντες, ράμπες, κ.λπ.
  • περιμετρικά αλλά και εντός κολυμβητικών δεξαμενών
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,05 ± 0,05 kg/L
 • pH: 7,5 ± 0,5
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή ομογενοποιείστε καλά το προϊόν. Μετά την επιπέδωση του κονιάματος και εντός 30 λεπτών από την διάστρωση, εφαρμόζεται το PLANOCOLOR CRT 052 σε μία επιμελή στρώση με airless ψεκαστήρα. Όταν χρησιμοποιείτε έναν παραδοσιακό ψεκαστήρα, η πίεση δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλή.

Η έκπλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά τη σκλήρυνση του κονιάματος, συνήθως μεταξύ πέντε ωρών και τρεις ημέρες μετά την έκχυση. Σε περίπτωση βροχής κατά την περίοδο αναμονής συνιστάται η απομάκρυνσή του χωρίς αναμονή.

Σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης του υλικού από την επιφάνεια συμπαρασύρονται αδρανή, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνατε κι άλλο χρονικό διάστημα. Συστήνεται η δοκιμαστική χρήση σε επιφάνεια περίπου 1 m² πριν την τελική εφαρμογή.

Συστάσεις:

 • Μην προσθέτετε νερό ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του γαλακτώματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Προστατέψτε παρακείμενες επιφάνειες όπου δεν επιθυμείτε επιβράδυνση από σταγονίδια του υλικού
 • Τα λύματα έκπλυσης περιέχουν διάλυμα τσιμέντου και θα πρέπει να λαμβάνετε τις αντίστοιχες προφυλάξεις

Καθαρισμός:

Από εργαλεία και εξοπλισμό εφαρμογής με χρήση νερού.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.