PLANOFINISH CH

Σκληρυντής/συμπυκνωτής κονιαμάτων σε υγρή μορφή

Συμπυκνωμένος υδατικός σκληρυντής/συμπυκνωτής ενεργού πυριτίου, που αντιδρά με τις υδατοδιαλυτές και χαμηλής αντοχής, ενώσεις με βάση το υδροξείδιο του ασβεστίου και τις μετατρέπει σε αδιάλυτες στο νερό και ανθεκτικές στα οξέα, ένυδρες ασβεστοπυριτικές ενώσεις εντός των πόρων του σκυροδέματος.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Χρώμα: Ημιδιάφανο κιτρινωπό
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 20 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 432 L, 480 L

Περιγραφή

 • Ο ορυκτός σκληρυντής/συμπυκνωτής κονιαμάτων σε υγρή μορφή PLANOFINISH CH είναι κατάλληλος για:
  • σκλήρυνση/συμπύκνωση επιφανειών όπως:
  • αύξηση:
   • πυκνότητας
   • σκληρότητας
   • μηχανικών αντοχών
   • αντοχής σε απότριψη
   • στιλπνότητας κατά της μηχανικής λείανσης
  • μείωση:
   • τριχοειδών ρωγμών
   • υδατοαπορροφητικότητας
   • πορώδους των τσιμεντοκονιαμάτων και φυσικών λίθων
   • δημιουργίας επιφανειακής σκόνης σε παλαιά τσιμεντοκονιάματα
 • Μορφή: Υγρό
 • Πυκνότητα: 1,35 ± 0,05 kg/L
 • pH: 11,3 ± 0,2

Προετοιμασία επιφάνειας:

Οι επιφάνειες που θα επεξεργαστούν με το PLANOFINISH CH θα πρέπει να είναι ανοικτού πορώδους, καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά στοιχεία, σκόνες, άλατα, λίπη, έλαια, βρωμιές και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την διείσδυση του υλικού σε αυτές. Σε περίπτωση εφαρμογής του PLANOFINISH CH για δημιουργία στιλβωμένων δαπέδων, συνιστάται να εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της αρχικής λείανσης της επιφάνειας. Προτεινομένη εφαρμογή μετα την χρήση λειαντικού κόκκωσης 200 ή 400 (grit).

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε το PLANOFINISH CH μέσω ψεκασμού χαμηλής πίεσης, διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:4, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και της απορροφητικότητας. Σε περίπτωση στίλβωσης δαπέδου, απλώστε το υλικό άμεσα μετα τον ψεκασμό, με πανί μικρο-ινών ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση η προτεινόμενη αραίωση είναι 1:2 έως 1:3 με νερό ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση φροντίστε να παραμένει η επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί το PLANOFINISH CH για 15 - 20 λεπτά υγρή. Εάν απαιτηθεί επαναλάβετε την άνω διαδικασία. Η διαδικασία στίλβωσης συνεχίζεται μετα από 30 60 λεπτά, αφού έχει στεγνώσει η επιφάνεια, με αδαμαντοφόρα ρητινούχα λειαντικά ως τον εκάστοτε επιθυμητό βαθμό.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες:

 • όταν έχουν χαμηλές θερμοκρασίες και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 5°C
 • με βάση τον γύψο
 • γυαλιστερές χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή
 • ευαίσθητες σε αλκάλια όπως γυαλί, αλουμίνιο κτλ. Σε περίπτωση επαφής τους ξεπλένετε άμεσα με νερό
 • μην το εφαρμόζεται με πιεστικά υψηλής πίεσης
 • πριν την χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα
 • Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.