PLANOFINISH CH PLUS

Ορυκτός σκληρυντής/συμπυκνωτής κονιαμάτων υψηλής διεισδυτικότητας σε υγρή μορφή

Συμπυκνωμένος υδατικός σκληρυντής/συμπυκνωτής ενεργού πυριτίου. Διεισδύει σε μεγάλο βάθος, αντιδρά με τις υδατοδιαλυτές ενώσεις του ασβεστίου και τις μετατρέπει σε αδιάλυτες στο νερό και ανθεκτικές στα οξέα ενώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται σε βάθος το πορώδες των κονιαμάτων, ο κίνδυνος ρηγματώσεων και αυξάνεται η σκληρότητά τους όπως και η αντοχή στην τριβή.

Κατανάλωση: 1 L/15-20 m² με αραίωση 1:2
Χρώμα: Ημιδιάφανο κιτρινωπό
Συσκευασία: 20 L / Παλέτα: 480 L, 5 L / Παλέτα: 480 L, 1 L / Παλέτα: 432 L

Περιγραφή

 • Ο ορυκτός σκληρυντής/συμπυκνωτής κονιαμάτων σε υγρή μορφή PLANOFINISH CH PLUS:
  • είναι κατάλληλος για σκλήρυνση/συμπύκνωση επιφανειών όπως:
  • καθιστά τα τσιμεντοκονιάματα περισσότερο ανθεκτικά στο νερό, τους λεκέδες και στην τριβή για ευκολότερη συντήρηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
  • μειώνει:
   • σημαντικά τον κίνδυνο τριχοειδών ρωγμών
   • την υδατοαπορροφητικότητα
   • το πορώδες των τσιμεντοκονιαμάτων
   • τη δημιουργία επιφανειακής σκόνης σε παλαιά τσιμεντοκονιάματα
 • Μορφή: Υγρό
 • Πυκνότητα: 1,20 ± 0,05 kg/L
 • pH: 11,3 ± 0,2

Προετοιμασία επιφάνειας:

Οι επιφάνειες που θα επεξεργαστούν με το PLANOFINISH CH PLUS θα πρέπει να είναι ανοικτού πορώδους, καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά στοιχεία, σκόνες, άλατα, λίπη, έλαια, βρωμιές και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν τη διείσδυση του υλικού σε αυτές.

Νέο σκυρόδεμα όπως και κονιάματα πριν την εφαρμογή θα πρέπει να έχουν αναπτύξει επαρκείς αντοχές, ιδανικά εφαρμόζεται μετά από 24 ώρες. Εάν κριθεί, π.χ. λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών απαραίτητο η εφαρμογή να γίνει νωρίτερα, εξασφαλίστε να υπάρχει επαρκής βατότητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε το PLANOFINISH CH PLUS μέσω ψεκασμού χαμηλής πίεσης, διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1:1 ή 1:2 ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και της απορροφητικότητας, χωρίς όμως επιφανειακή περίσσεια. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να παραμένει η επιφάνεια όπου έχει εφαρμοσθεί το PLANOFINISH CH PLUS για 15-20 λεπτά υγρή. Εάν απαιτηθεί, επαναλάβετε την άνω διαδικασία.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες:

 • όταν έχουν χαμηλές θερμοκρασίες και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 5°C
 • με βάση τον γύψο
 • γυαλιστερές χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή
 • ευαίσθητες σε αλκάλια όπως γυαλί, αλουμίνιο κτλ. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλένετε άμεσα με νερό
 • μην το εφαρμόζεται με πιεστικά υψηλής πίεσης
 • πριν την χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα
 • Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.